Home > ANNOUNCEMENTS > 正文
ANNOUNCEMENTS
The list of the proposed winners of the 2021 academic performance scholarship for postgraduate students of Jilin University of Public Health
Post:2022-10-17 23:15  Click:

According to the procedures of student application, tutor recommendation, and preliminary evaluation and recommendation of the college evaluation committee, after the applicant's public defense and the college evaluation committee's review and evaluation, the list of the proposed winners of the 2021 Jilin University Graduate Academic Performance Scholarship of the School of Public Health is hereby publicized as follows:


Awards of natural science graduate students:


First prize: Yao Shuo, Jin Mengdi, Zhang Xueting


Second prize: Li Zhijun, Hu Jing, Ge Lirui


Third prize: Zhang Boyu, Xue Shanshan, Yang Huixin, Wang Yuan, Yao Nan, Lv Ruijuan, Liu Sainan, Wang Xuechen, Yang Liwei, Wang Xueying, Zou Hangjin, Lian Fengnan, Yu Haitao, Wang Yingshuang, Zhang Chenyang, Zhao Tianyang, Sun Ruimeng, Chen Xiaofei


Awards of postgraduates in social sciences:


First prize: Ren Zheng, Gao Tingting


Second prize: Li Hua, Sun Haiyan, Yu Jianxing, Jia Huanhuan


Third prize: Jiang Hairui, Hu Yueyang, Shi Hong, Yuan Tongshuang, Ren Hui, Cao Ruilin, Fan Xinwen, Xu Wen, Liang Leilei, Wang Tong, Li Xiangrong, Qin Zeying


The publicity period is from October 17 to October 21, 2022 (5 working days). If you have any objection, you can file a complaint or report to the Academic Performance Scholarship Evaluation Committee of the College in your real name at the publicity stage.

School Of Public Health Jilin University

Tel:+86 431-85166000 Zip code:130012

Address:NO.2699 Qianjin Street,Changchun,Jilin,P.R.China